Farfetch优惠券使用方法

去Farfetch购物    更多Farfetch优惠券

1.首先登陆Farfetch官方网站https://www.farfetch.com
2.选择您要购买的商品到购物车
3.在结算页面提交订单前输入Farfetch优惠券代码

除了上述常见的优惠券使用方法,网购网站优惠券使用方法还主要有下面2种:
1.先去账号中激活您领取的Farfetch优惠券,比如银泰网
2.回到购物车下方看看有没有使用Farfetch优惠券的链接,比如新蛋网